Szkoły

LEKCJE MUZEALNE 

Zachęcamy do skorzystania z oferty lekcji prowadzonych w gmachu głównym Ossolineum, która skierowana jest do uczniów szkół podstawowych (od pierwszej do ósmej klasy), a także do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Zajęcia prowadzone są przez specjalnie przeszkolonych edukatorów, którzy dostosowują sposób ich realizacji do wieku odbiorców, wykorzystują różnorodne zadania aktywizujące pozwalające na ciągłą interakcję z uczniami oraz wejście z nimi w dialog. 

Wszystkie zajęcia ilustrowane są ossolińskimi zbiorami, których bogactwo pozwala poruszać tematy z zakresu historii, literatury, kultury i sztuki.

Działania edukacyjne adresowane do młodszych uczniów zachęcają do zaprzyjaźnienia się z książką, dziełami sztuki oraz historią Polski, a przede wszystkim rozbudzają ciekawość świata i uruchamiają wyobraźnię.

Tematy przygotowane z myślą o starszych uczniach mogą stanowić dopełnienie programu

realizowanego w szkole, poszerzając wiedzę ogólną, zwłaszcza z zakresu humanistyki. 

Informacje praktyczne

 • lekcje są realizowane w gmachu głównym Ossolineum: Wrocław, ul. Szewska 37;
 • wejście od strony ul. Szewskiej lub ul. Grodzkiej i pl. Nankiera (przez Zaułek Ossolińskich);
 • w zależności od wybranego tematu zajęcia odbywają się w różnych przestrzeniach budynku (sala wykładowa, dawny barokowy refektarz, wystawy czasowe);
 • niektóre z tematów realizujemy również w wersji online.

Wiek uczestników

 • uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Terminy

 • wtorek-piątek, 8.30-15.30 
 • czas: 65 minut

Rezerwacja zająć

Cena

 • 150 zł za grupę do 15 osób
 • 200 zł za grupę od 16 do 30 osób

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt:

Dział Programowy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
dzialprogramowy@ossolineum.pl | tel. 71 37 19 571, 71 37 19 572

Tematy lekcji: 

O! Ossolineum

Uczniowie klas VII—VIII szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych

Kiedy i dlaczego powołano do życia Zakład Narodowy im. Ossolińskich? Co dziś skrywają mury wrocławskiego, barokowego gmachu z kopułą? W czasie zajęć uczniowie będą mieli okazję usłyszeć  historię jednej z najważniejszych polskich instytucji, która od ponad dwustu lat realizuje misję dbania o narodowe dziedzictwo, a także dowiedzieć się, jakie bezcenne zabytki znajdują się w jej zbiorach.   

Zajęcia zostaną dostosowane do wieku i wiedzy odbiorców.

Podczas zajęć uczniowie:

 • poznają historię Zakładu Narodowego im. Ossolińskich oraz jego najcenniejsze zbiory;
 • poznają postacie założycieli Ossolineum: hrabiego Józefa Maksymiliana Ossolińskiego i księcia Henryka Lubomirskiego;
 • uświadomią sobie jaką rolę odegrało Ossolineum w walce o wolność Polski;
 • zwiedzą zakamarki gmachu głównego Ossolineum (w miarę ich dostępności);
 • zobaczą wybrane przykłady zbiorów Ossolineum, w tym faksymile cennych starodruków.
Podstawa programowa (historia):
klasa IV: uczeń poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie zasłużonych; zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje; wiąże najważniejsze zabytki i symbole kultury polskiej z właściwymi regionami;
klasa V-VIII: uczeń omawia położenie Polaków w zaborach pruskim i austriackim […]; wyjaśnia cele i opisuje metody działań zaborców wobec mieszkańców ziem dawnej Rzeczypospolitej – […] autonomia galicyjska; opisuje formowanie się nowoczesnej świadomości narodowej Polaków; przedstawia bezpośrednie skutki II wojny światowej, w tym problem zmiany granic i przesiedleń ludności;
szkoła ponadpodstawowa: uczeń rozpoznaje i charakteryzuje dorobek kultury polskiej w I połowie XIX wieku […]; charakteryzuje sytuację polityczną, społeczno-gospodarczą i kulturową Królestwa Polskiego, ziem zabranych, zaboru pruskiego i austriackiego; charakteryzuje proces formowania się nowoczesnej świadomości narodowej Polaków i innych grup narodowych zamieszkujących tereny dawnej Rzeczypospolitej; dostrzega kluczowe znaczenie utrzymania i przekazywania polskiego kodu kulturowego (wiara, język) dla podtrzymania świadomości narodowej; opisuje straty demograficzne, terytorialne, gospodarcze i kulturowe po II wojnie światowej – ze szczególnym uwzględnieniem wymuszonych migracji milionów Polaków […].
Temat możliwy do realizacji stacjonarnie i online

Bajeczne dzieje i zabawy historyczne – rozgrywki w Ossolineum 

Uczniowie klas III i IV szkoły podstawowej

Fascynujące legendy, dzielne czyny i niezwykłe wydarzenia… to wszystko odnaleźć można w grach planszowych znajdujących się w kolekcji Ossolineum. Podczas zajęć dowiemy się w jakie gry grali nasi rówieśnicy 200 lat temu oraz czy gra może być cennym zabytkiem. Lekcja muzealna będzie niepowtarzalną okazją, żeby rozegrać partię jednej z najstarszych w Polsce gier planszowych, a równocześnie utrwalić wiedzę na temat najważniejszych postaci i wydarzeń oraz legend z historii kraju.

Podczas zajęć uczniowie:

 • utrwalą wiedzę o ważnych postaciach i wydarzeniach w historii Polski;
 • obejrzą przykłady zabytkowych gier historycznych;
 • dowiedzą się o różnorodności zbiorów Ossolineum;
 • zagrają w partię gry planszowej „Piast”.
Podstawa programowa:
klasa III: uczeń opowiada o legendarnym powstaniu państwa polskiego; przedstawia wybrane legendy dotyczące regionu, w którym mieszka lub inne; wymienia imiona i nazwiska, np. pierwszego władcy i króla Polski; przedstawia wybrane postacie i prezentuje informacje o wielkich Polakach, m.in.: królowa Jadwiga, król Stefan Batory, astronom Mikołaj Kopernik;
klasa IV: uczeń rozpoznaje rodzaje źródeł historycznych; odróżnia historię od dziejów legendarnych; zna postacie i wydarzenia o doniosłym znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości kulturowej (Książę Mieszko i czeska Dobrawa – chrzest Polski; Bolesław Chrobry – pierwszy król – i zjazd w Gnieźnie; ostatni z Piastów – Kazimierz Wielki; królowa Jadwiga, Władysław Jagiełło, Zawisza Czarny, unia polsko-litewska i zwycięstwo grunwaldzkie; Mikołaj Kopernik; Jan Zamoyski; bohaterowie wojen XVII wieku i król Jan III Sobieski; Tadeusz Kościuszko i kosynierzy spod Racławic; Jan Henryk Dąbrowski i Józef Wybicki).

 

Rzut kostką przez polskie dzieje 

Uczniowie klas V—VIII szkoły podstawowej

W bogatych zbiorach Ossolineum znajdują się nie tylko cenne książki oraz kolekcja dzieł sztuki, ale również…gry planszowe, w tym jedne z pierwszych gier zabytkowych, jakie powstały na ziemiach polskich: „Assarmot” oraz „Piast”. Przez wiele lat „zabawy historyczne” umilały czas minionym pokoleniom, a teraz nam pozwolą powtórzyć wiedzę historyczną. Podczas zajęć uczestnicy rozegrają partię „Piasta” i tym samym powtórzą informacje o najważniejszych postaciach i wydarzeniach z historii Polski.

Podczas zajęć uczniowie:

 • dowiedzą się o działalności Ossolineum w zakresie utrzymywania tożsamości narodowej w czasie zaborów;
 • poznają różnorodność obiektów znajdujących się w zbiorach Zakładu;
 • rozegrają partię historycznej gry planszowej „Piast”;
 • poznają inne planszowe gry historyczne.
Podstawa programowa (historia):
Umieszczanie procesów, zjawisk i faktów historycznych w czasie oraz porządkowanie ich i ustalanie związków przyczynowo-skutkowych; dostrzeganie zmiany w życiu politycznym i społecznym oraz ciągłości w rozwoju kulturowym; objaśnianie związków przyczynowo-skutkowych; analizowanie zjawisk i procesów historycznych; dostrzeganie potrzeby poznawania przeszłości dla rozumienia procesów zachodzących we współczesności; posługiwanie się pojęciami historycznymi i wyjaśnianie ich znaczenia; kształcenie postawy szacunku dla przeszłości i tradycji literackiej jako podstawy tożsamości narodowej; rozwijanie poczucia tożsamości narodowej oraz szacunku dla tradycji;

Barokowe rebusy w klasztornej jadalni

Uczniowie klas VII—VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych

Barokowy gmach Ossolineum kryje w sobie niezwykle piękne i tajemnicze wnętrza. W jednym z nich przed wiekami do wspólnego posiłku zasiadali zakonnicy. W czasie zajęć odwiedzimy refektarz, czyli dawną jadalnię, w której 20 lat temu – w czasie prac konserwatorskich – odkryto XVII-wieczne malowidła. Uczestnicy zajęć będą mieli okazję wspólnie rozszyfrować malarskie rebusy oraz poznać zagadnienia związane z barokową ikonografią.

Podczas zajęć uczniowie:

 • wysłuchają opowieści o założeniu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich oraz poznają budynek, który obecnie jest jego siedzibą; 
 • poznają podstawowe cechy sztuki barokowej oraz znaczenie symboliki w niej stosowanej;
 • poznają definicje pojęć: symbol, personifikacja, atrybut, alegoria, apoteoza, refektarz;
 • poznają funkcję atrybutu, symbolu i personifikacji.
Podstawa programowa (plastyka, klasa VII–VIII)
Uczeń rozróżnia gatunki i tematykę dzieł w sztukach plastycznych ([…] sceny: rodzajowa, religijna, mitologiczna, historyczna i batalistyczna); zna dziedzictwo kulturowe najbliższego otoczenia, wymienia zabytki i dzieła architektury (historycznej i współczesnej).
Podstawa programowa (historia sztuki, szkoła ponadpodstawowa)
Uczeń wymienia podstawowe gatunki w dziełach sztuk plastycznych, m.in. […] sceny: rodzajowa, religijna, mitologiczna, historyczna (w tym batalistyczna) […]; rozróżnia podstawowe motywy ikonograficzne; wymienia różne funkcje dzieł sztuki, takie jak: sakralna, sepulkralna, estetyczna i dekoracyjna, dydaktyczna, ekspresywna, użytkowa, reprezentacyjna, kommemoratywna, propagandowa, kompensacyjna, mieszkalna i rezydencjonalna, obronna, magiczna; wskazuje w dziele sztuki symbol i alegorię, potrafi wytłumaczyć ich znaczenie; rozpoznaje w dziele sztuki temat i wskazuje jego źródło ikonograficzne; rozpoznaje podstawowe motywy ikonograficzne, świętych chrześcijańskich, bogów greckich i alegorie wybranych pojęć na podstawie atrybutów; analizuje dzieła pod względem ikonograficznym, z wykorzystaniem słowników symboli; zna terminologię związaną z opisem formy i treści dzieła malarskiego, rzeźbiarskiego i graficznego, w tym m.in. nazwy formuł ikonograficznych […];

Nie bój się Zemsty! Fredro w Ossolineum

Uczniowie klas VII—VIII szkoły podstawowej

Czy zemsta popłaca? O tym na pewno przekonali się bohaterowie komedii Aleksandra Fredry, a teraz my przekonamy się, czy lekturę szkolną możemy czytać z przyjemnością. W Ossolineum, zwanym domem Fredry, znaleźć można niezwykle ciekawe, bezcenne pamiątki po komediopisarzu, które podczas lekcji przybliżą nam kontekst utworu oraz mniej znane wątki z życia i twórczości „ojca komedii polskiej”.

Podczas zajęć uczniowie:

 • poznają przykłady bezcennych obiektów znajdujących się w zbiorach Ossolineum, w tym rękopis „Zemsty” oraz różne wydania i odsłony utworu;
 • poznają ciekawostki związane z genezą oraz kontekstem utworu i powtórzą najważniejsze informacje związane z lekturą;
 • dowiedzą się ciekawych informacji dotyczących życia i twórczości Aleksandra Fredry;
 • odkryją związek komediopisarza z Wrocławiem.
Podstawa programowa (język polski, klasa VII—VIII):
Uczeń rozpoznaje rodzaje literackie: epika, liryka i dramat; wskazuje elementy dramatu; zna pojęcie komizmu, rozpoznaje jego rodzaje w tekstach oraz określa ich funkcje; wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty, np. biograficzny, historyczny, historyczno-literacki, kulturowy, filozoficzny, społeczny. „Zemsta” Aleksandra Fredry jako lektura obowiązkowa.
Temat możliwy do realizacji stacjonarnie i online

Oferta specjalna: 

lekcje o Mikołaju Koperniku oraz wpływie jego dzieła na naukę

Informacje o programie

W ramach programu towarzyszącego wystawie czasowej „Kopernik – Influencje” przygotowaliśmy dla Państwa specjalną ofertę bezpłatnych lekcji, adresowanych do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.  

Terminy

 • od 9 stycznia do 15 marca 2024 
 • wtorek–piątek, 10.15–15.30 
 • czas: 65 minut

Rezerwacja zająć

Tematy lekcji z oferty specjalnej:

Uczniowie klas I—III szkoły podstawowej:

W starych księgach zapisane – Mikołaj Kopernik i jego tajemnice

„O obrotach sfer niebieskich” Mikołaja Kopernika to obecnie jedna z najcenniejszych książek na świecie. Zajęcia na wystawie czasowej w Ossolineum będą niecodzienną okazją, żeby zobaczyć jej pierwsze wydanie, liczące sobie prawie 500 lat. Obejrzymy również inne ciekawe obiekty z kolekcji Ossolineum oraz poszukamy na wystawie rozwiązania zagadek, które pozwolą nam lepiej poznać postać najsłynniejszego astronoma.

Podczas zajęć uczniowie:

 • poznają bliżej postać Mikołaja Kopernika; 
 • przypomną sobie informacje dotyczące Układu Słonecznego;
 • zobaczą oryginalne starodruki astronomiczne, grafiki i medale;
 • samodzielnie rozwiążą zagadki z wykorzystaniem zabytków prezentowanych na wystawie.
Podstawa programowa: rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; uczeń przedstawia położenie Ziemi w Układzie Słonecznym; przedstawia wybrane postacie i prezentuje informacje o wielkich Polakach: astronom Mikołaj Kopernik.

 

Kopernik – i co dalej?

Uczniowie klas IV—VIII szkoły podstawowej

„Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”… ale co działo się później? Co wydarzyło się w nauce po opublikowaniu jednego z najważniejszych dzieł naukowych w historii?

Pierwodruk dzieła Kopernika, prezentowany na wystawie czasowej w Ossolineum, jest jedną z najdroższych i najbardziej znanych książek, której treść odmieniła dotychczasowe spojrzenie na świat, a jemu samemu przyniosła wielką sławę. Podczas zajęć obejrzymy ciekawe obiekty z kolekcji Ossolineum, w tym niezwykle cenne starodruki, opowiadające historię najważniejszego w dziejach odkrycia astronomicznego oraz jego wpływu na naukę i społeczeństwo.

Podczas zajęć uczniowie:

 • zobaczą obiekty z kolekcji Ossolineum, związane z badaniami astronomicznymi, w tym pierwodruk dzieła „O obrotach sfer niebieskich”;
 • poznają rolę, jaką w historii odegrał tzw. przełom kopernikański;
 • rozwiążą ciekawe zadania w oparciu o wystawę.

Podstawa programowa:

geografia: ruchy Ziemi: Ziemia w Układzie Słonecznym; ruch obrotowy i obiegowy; następstwa ruchów Ziemi;

historia: uczeń sytuuje w czasie i opowiada o postaciach i wydarzeniach o doniosłym znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości kulturowej, m.in. o Mikołaju Koperniku i polskich żakach.

Kopernik Influencer – wiele twarzy astronoma

Uczniowie szkół ponadpodstawowych

„Influencja” to w języku staropolskim słowo oznaczające wpływ, oddziaływanie na los człowieka. Obecnie zaś, w dobie mediów społecznościowych, kojarzyć się może jednoznacznie ze współczesnymi influencerami. Być może Kopernik był jednym z pierwszych… Podczas spotkania z okazji Roku Kopernika, na wystawie czasowej zobaczymy cenne kopernikana z kolekcji Ossolineum, dzięki którym przekonamy się, jaki wpływ na społeczeństwo oraz dalszy rozwój nauki miał przewrót kopernikański.

Podczas zajęć uczniowie:

 • zobaczą cenne obiekty z kolekcji Ossolineum, dokumentujące historię badań nad wszechświatem, w tym pierwsze wydanie „O obrotach sfer niebieskich”;
 • obejrzą różne wizerunki oraz ujęcia postaci astronoma obecne na przestrzeni wieków w literaturze i sztuce;
 • dowiedzą się jaki wpływ na dalszy rozwój nauki oraz społeczeństwo Europy miał przewrót kopernikański.
Podstawa programowa:
geografia rozszerzenie: uczeń prezentuje teorię heliocentryczną Mikołaja Kopernika, znaczenie współczesnych metod badań kosmicznych oraz osiągnięcia naukowców, w tym Polaków, w poznawaniu wszechświata; 
historia: analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w kontekście epok i dostrzega zależności pomiędzy różnymi dziedzinami życia społecznego; ugruntowuje potrzebę poznawania przeszłości dla rozumienia współczesnych mechanizmów społecznych i kulturowych.

 

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji