Życie splecione z Historią

Okładka

Okładka

Jerzy Regul­ski

Oprawa twarda z obwolutą
ISBN 978−83−61056−63−8
Wyd. 1, Wro­cław 2014, 618 s., il.
Cena 49,00 zł

Książka zawiera wspo­mnie­nia Jerzego Regul­skiego (1924−2015), pro­fe­sora nauk eko­no­micz­nych, współ­twórcy samo­rządu tery­to­rial­nego w Pol­sce, w latach 1992 – 1997 przed­sta­wi­ciela RP przy Radzie Europy, prze­wod­ni­czą­cego Rady ds. Reform Ustro­jo­wych Pań­stwa (1998−1999), a w latach 2000 – 2004 członka Naro­do­wej Rady Inte­gra­cji Euro­pej­skiej. Od 2010 r. Jerzy Regul­ski był doradcą Pre­zy­denta RP, Bro­ni­sława Komo­row­skiego. Napi­sał ponad 20 ksią­żek o tema­tyce samorządowej.

 

Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika. / Opublikowano , autor: Dział Informacji